LŽA Juridiskās palīdzības centrs

Lai atbalstītu žurnālistus, kuriem nepieciešama juridiska palīdzība, Latvijas Žurnālistu asociācijā izveidots juridiskās palīdzības centrs. Tas nodrošinās bezmaksas juridisko palīdzību medijiem un žurnālistiem, kuru finansiālā situācija neļauj piesaistīt profesionālu juridisko palīdzību situācijās, kad tāda ir nepieciešama kvalitatīvai profesionālo pienākumu veikšanai un aizsardzībai pret mēģinājumiem ietekmēt žurnālistu profesionālo darbību. 

 

Centrs piesaistīs profesionālus juristus, kuri ir kompetenti mediju tiesību jautājumos dažādās tiesību jomās un kuri, apzinoties kvalitatīvas žurnālistikas būtisko lomu, ir gatavi darboties pēc  pro bono jeb bezatlīdzības principiem, lai stiprinātu Latvijas žurnālistu autonomiju un tiesisko aizsardzību.

 

Bezmaksas juridiskā palīdzība žurnālistiem var tikt nodrošināta gan konsultācijas veidā, gan arī pārstāvības veidā konkrētā procesā visa procesa gaitā vai atsevišķā tā stadijā, neatkarīgi no tā, vai medijs/ žurnālists pats ir iniciējis šo procesu, vai arī tas ir uzsākts pret mediju/ žurnālistu. Tāpat arī viena no centra darbības prioritātēm būs stratēģiskā tiesvedība mediju nozarei būtisku precedentu radīšanai.

 

Ikviens medijs un žurnālists ir tiesīgs vērsties juridiskās palīdzības centrā un lūgt piešķirt bezmaksas juridisko palīdzību. Tā kā centra iespējas sniegt bezmaksas juridisko palīdzību ir ierobežotas, centrs izvērtēs katru pieteikumu individuāli, un ir tiesīgs to apstiprināt vai noraidīt neatkarīgi no tā, vai tas atbilst zemāk norādītajiem kritērijiem. Neviens no šiem kritērijiem nav noteicošs, lai centrs uzņemtos sniegt bezmaksas juridisko palīdzību, taču tiks ņemtas vērā zemāk norādītās prioritārās lietu kategorijas.

Iesaistīties LŽA Juridiskās palīdzības centrā un sniegt bezmaksas juridisko palīdzību žurnālistiem ir piekrituši vairāki vadoši Latvijas advokātu biroji:
1. COBALT
2. Sorainen
3. Azanda & Asssociates
4. Rasa, Ešenvalds un Radziņš
5. Zvērināta advokāte Ilona Bulgakova

 

Mediju raksturojošie kritēriji:

 • Latvijā vai citā valstī reģistrēts masu medijs (drukātais, raidorganizācija, interneta medijs), kura juridiskā problēma ir Latvijas jurisdikcijā;
 • Masu medijs ir neatkarīgs, objektīvs, nenodarbojas ar dezinformāciju;
 • Medijs nav rīkojies acīmredzami pretēji tiesību normām, izņemot, ja šāda rīcība bija nepieciešama sabiedrības interesēs;
 • Medijs nenodarbina juristu/ juridisko dienestu vai arī juridiskās problēmas risināšanai ir nepieciešamas speciālas zināšanas mediju tiesību jomā;
 • Medija finansiālā situācija neļauj piesaistīt profesionālu juridisko palīdzību;
 • Priekšrocība gadījumos, ja ir apdraudētas medija tiesības uz vārda brīvību.

Žurnālistu raksturojošie kritēriji:

 • Atbilst žurnālista institucionālajai vai funkcionālajai definīcijai;
 • Juridiskā problēma ir Latvijas jurisdikcijā;
 • Žurnālists nav rīkojies acīmredzami pretēji žurnālistu profesionālās darbības vai ētikas normām, izņemot, ja šāda rīcība bija nepieciešama sabiedrības interesēs;
 • Darba devējs vai medijs, ar kura starpniecību tiek izplatīts žurnālista gatavotais saturs, nenodrošina, nepienācīgi nodrošina, vai nav spējīgs nodrošināt žurnālistam kvalitatīvu juridisko atbalstu konkrētajā juridiskajā problēmā, vai arī šāda palīdzība nav iespējama, jo pastāv interešu konflikts;
 • Priekšrocība gadījumos, ja ir apdraudēta žurnālista drošība;
 • Priekšrocība žurnālistiem, kuri ir LŽA biedri.

Juridisko problēmu raksturojošie kritēriji:

Ja procesu ir uzsākušas vai draud uzsākt trešās personas:

 • Ierosinātā lieta vai uzsāktais process ir saistīts ar žurnālista/ medija profesionālo darbību;
 • Pret mediju vai žurnālistu ierosināta civillieta, krimināllieta vai administratīvā pārkāpuma lieta;
 • Žurnālistam vai medijam ir piemērots liecinieka, cietušā vai cits statuss.

 

Priekšrocība gadījumos, ja juridiskā problēma saistīta ar:

 • Pētniecisko žurnālistiku;
 • Informācijas avota atklāšanu;
 • Neslavas celšanu;
 • Prettiesisku personas datu apstrādi;
 • Morālā kaitējuma atlīdzību;
 • Prasību par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu.

Ja procesu iniciē žurnālists vai medijs:

 • Juridiskā problēma ir saistīta ar žurnālista/ medija profesionālo darbību.

 

Priekšrocība gadījumos, ja juridiskā problēma saistīta ar:

 • Pētniecisko žurnālistiku;
 • Informācijas avotu aizsardzību;
 • Piekļuvi tiesībām uz informāciju;
 • Ierobežojumiem profesionālās darbības veikšanai;
 • Žurnālista pienākumu izpildes traucēšanu;
 • Lieta piekritīga Satversmes tiesai vai Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

 

Katru žurnālista vai medija pieteikumu izskatīs komisija, kurā darbojas Juridiskā palīdzības centra vadītāja Egita Karlsone, centra juridiskā vadītāja, zvērināta advokāte Linda Bīriņa, kā arī Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Iļja Kozins.

 

Finansiālu atbalstu centra izveidošanai sniedzis UNESCO Globālais mediju aizsardzības fonds.

 

Juridiskās palīdzības pieteikuma saturs:

 • Medija nosaukums/ žurnālista vārds, uzvārds;
 • Medija redaktora/ žurnālista kontaktinformācija;
 • Situācijas apraksts;
 • Pamatojums juridiskās palīdzības nepieciešamībai un atbilstībai augstāk norādītajiem kritērijiem;
 • Ja juridiskā palīdzība nepieciešama saistībā ar jau publicēta materiāla saturu, pieteikumam jāpievieno arī publikācija/-s.
 
 

E-pasta adrese bezmaksas juridiskās palīdzības pieteikumiem: egita.karlsone@sseriga.edu


* Šī projekta aprakstā izmantotie apzīmējumi un kopējais materiāla izklāsts neietver UNESCO viedokli par jebkādas valsts, teritorijas, pilsētas vai apgabala tiesisko statusu, tās autoritātēm, kā arī tās robežu noteikšanu. Publikācijas autors ir atbildīgs par faktu atlasi un atspoguļojumu šajā materiālā, kā arī par viedokļiem, kas tajā parādās, kas ne vienmēr ir UNESCO pozīcija un par ko organizācija neuzņemas saistības.